Downloads

डाउनलोड गर्नुहोस् ।

{tabulizer:style[gr.alterora.basic.css]}

सि.नं. शिर्षक कार्य
१. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद ऐन २०५३ [हेर्नुहोस्]
२. नेपाल स्वास्थ्य अनुशन्धान परिषद ऐन २०४७ [हेर्नुहोस्]
३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५३ [हेर्नुहोस्]
४. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ [हेर्नुहोस्]
५. भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ [हेर्नुहोस्]
६. भ्रमण आदेश फारम [हेर्नुहोस्]
७. टीए।डिए फारम [हेर्नुहोस्]
८. इ‍-वार्स रिपोर्टिं फारम [हेर्नुहोस्]
१०. का.स.मु फारम [हेर्नुहोस्]
११. कर्मचारी विवरण फारम [हेर्नुहोस्]
१२. स्तर बृद्दि फारम [हेर्नुहोस्]
१३. लग बुक [हेर्नुहोस्]
१४. रिक्त पदपूर्ति फारम [हेर्नुहोस्]
१५. सम्पति विरण फारम [हेर्नुहोस्]
१६. सम्पति ग्रहण फारम [हेर्नुहोस्]