Contact Us

सन्देश पठाउनुहोस्

तपाइको नाम:

इमेल:

सन्देश:

अफिस ठेगाना:

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डोटी

फोन: ०९४—४२००४३,४२०४९६

इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.